Know  
Classical Arts       imkv{Xob IeIÄ
The descriptions and videos of the different classical art forms such as kathakali, koodiyattom, kuthu, Mohiniyattom are given .

  കഥകളി, കൂടിയാട്ടം, തുള്ളല്‍, കൂത്ത്, മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങി എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരണങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുïണ്ട്.

  Kathakali(IYIfn)

koodiyattom
(
IqSnbm«w)
 
  Thullal(XpÅð)
Mohiniyattom (tamln\nbm«w )  
   
  Kuthu(Iq¯v)